Het bestemmingsplan Brouwerspoort is 10 jaar oud en wordt daarom geactualiseerd. Focus is met name het behoud van de bestaande situatie en het zoveel mogelijk gelijk trekken van de bestemmingen met de rest van het centrum. Hierbij is rekening gehouden met de afnemende vraag naar winkelpanden. Binnen dit bestemmingsplan valt ook de invulling van het stadsstrand, bouwproject 14 en bouwproject 15.

De wijzigingen ten opzichte van het oude bestemmingsplan:

  • Regelgeving is aangepast aan de recente bestemmingsplannen Centrum en Woongebieden 2018
  • Daar waar detailhandel is toegestaan is (veelal) ook lichte horeca toegestaan
  • Op diverse plaatsen mag ook op de begane grond gewoond worden
  • Naast detailhandel zijn ook leisure-functies toegestaan (sportscholen etc.)
  • Kantoorfunctie op de bovenverdieping van gebouw Tricotage is ingepast (daarvoor was een afwijkingsvergunning verleend)    

Het ontwerp bestemmingsplan Brouwerspoort 2019 ligt ter inzage van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019. Binnen de genoemde termijn kan een ieder naar keuze digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Veenendaal.
Dit kan digitaal en schriftelijk via postbus 1100, 3900 BC Veenendaal, beide o.v.v. ‘zienswijze Brouwerspoort 2019 – z-1403308’. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u – ook binnen genoemde termijn – een afspraak maken met de heer J. van Manen van de afdeling Wonen en Leven, telefoonnummer (0318) 538 538.

Het plan is digitaal in te zien via de website ruimtelijke plannen.